ติดต่อ

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
43 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์  +66 (56) 219870