มอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

IMG 7274

เนื่องในวันที่ 1 กันยายน 2563 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
มอบสัมฤทธิบัตรให้กับ นักศึกษาแพทย์จบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 คน
มีรายชื่อดังตต่อไปนี้
ชื่อ - สกุล
น.ส.กมลชนก
วัชรจารุนันทน์
น.ส.จิดาภา
จงกิตติพงศ์
น.ส.จินต์จุฑา
ธีระรังสิกุล
น.ส.จิฬา
ธนเจริญพิพัฒน์
นายฉัตรรวี
สมีเพ็ชร์
นายชานน
วังประเสริฐกุล
น.ส.ฐานิตา
พงษ์พูล
น.ส.ดลพร
เชียงม้าว
นายธนัท
อุนนาทรรัตนกุล
นายธีร์
จิตร์ไทย
น.ส.นภัสสรา
ศิริพัฒน์พงศ์พร
นายนฤยุช
ตันวิสุทธิ์
น.ส.นวรัตน์
วัฒน์ชรานนท์
น.ส.นัทธมน
ชัยธนพัฒน์
นายปฤญจ์
มีอาษา
น.ส.พิชชาภา
จันทิวาสน์
นายพิพัฒน์
ร่มโพธิ์
น.ส.แพรพลอย
พลอยเจริญ
นายภัควิชญ์
สุนทรพงษ์
นายภัทรศักดิ์
นาคเมือง
น.ส.วนิดา
เลาห์เรณู
นายวีรยุทธ
จันทร์เขียว
นายศุภณัฐ
วิโนทัย
นายสิทธิชัย
ตระกูลนิลสาตร์
นายสิรวิชญ์
เสถียรพัฒนากูล
น.ส.สุชาดา
วัฒนพลอย
น.ส.อนุธิดา
ด้วงสั้น
น.ส.อรรวี
คำภรธัมโม
น.ส.อารียา
กำแพงแก้ว

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์