• กิจกรรมอบรม ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Webex และ Classroom ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2563 ถึง 24 เมษายน 2563
    เจ้าหน้าที่และ อาจารย์แพทย์

covid 19 อพเดท 200427 0019

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม

 


  • Ethics : Medical laws : กฎหมายที่แพทย์ควรรู้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 27112562 191129 0002

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม


  • โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory course in Medical Education Rookie teacher ปี2562

day2052020รปตอนทาย ๑๙๑๑๐๕ 0064

ดาวห์โหลดรูปภาพ

 


  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MedEd for Junior Staff ปี 2561 ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยากร  :  ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

med ed61

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 


  •  โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์แพทย์สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนการสอนที่ดีกว่า ปี 2561

TL20Check20in202018 ๑๘๐๗๓๑ 0021

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์