การทบทวนระบบการประเมินผลให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Redesigning assessment system for WFME standard for basic medical education)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้แฟ้มสะสมงานในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก บรรยายโดย ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าใจหลักการ แนวคิด และวิธีการใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ สามารถประยุกต์หลักการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลนักศึกษาแพทย์ได้อย่างเหมาะสมเกิดเจตคติและตระหนักต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ถูกต้อง

ลงทะเบียนอบรม ที่ http://wow.in.th/3jj3
(*โครงการกำลังทำเสนออนุมัติ)

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์