โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory Course In Medical Education Rookie Teacher

 170763 ลาสด

 

 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  ได้จัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory Course In Medical Education Rookie Teacher
  ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
  ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
  บรรยายโดย ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ใหม่ และอาจารย์แพทย์ที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา นักวิชาการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
  ได้ทบทวนเทคนิคและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร สร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีของงานด้านแพทยศาสตรศึกษากับงานบริการผู้ป่วย
  และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME)

 • ในการนี้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์แพทย์ใหม่ และอาจารย์แพทย์ที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา นักวิชาการศึกษา
  และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มงานของท่าน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 • โดยสามารถลงทะเบียน ผ่านทาง QR-Code หรือ https://forms.gle/8MVcSR4hrxe17tz49 ภายในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

  • แบบมรายชอ Page 1

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์