การจัดติวเพื่อการสอบขั้นตอนที่1
เมื่อวันที่ 23 มกราคม - 27 มีนาคม 2564
1611291311065

 


           ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้จัดติวเพื่อการสอบขั้นตอนที่1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน Basic Medical Sciences สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4,5 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ดังนี้ 

            1. วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562 รับ Video Conference จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

            2. วันที่ 10 - 18 สิงหาคม 2562 เป็นเจ้าภาพ  Video Conference

            3. วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 รับ Video Conference จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

 


เดือน กรกฎาคม

เอกสารประกอบ  


เดือน สิงหาคม

เอกสารประกอบ


 เดือน กันยายน

 
ตารางการเตรียมความพร้อมเข้าสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชาชีพเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6
อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
...............................................................
วันที่ 28 กันยายน  2562
เวลา     เรื่อง    วิทยากร
08.00 – 12.00 น. เภสัชวิทยา (Pharmacology)   รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. เภสัชวิทยา (Pharmacology)   รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
16.00 – 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
17.00 – 20.00 น. เภสัชวิทยา (Pharmacology)   รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์   
วันที่ 29 กันยายน  2562
เวลา     เรื่อง    วิทยากร
08.00 – 12.00 น. เภสัชวิทยา (Pharmacology)   รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. เภสัชวิทยา (Pharmacology)   รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
16.00 – 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
17.00 – 20.00 น. เภสัชวิทยา (Pharmacology)   รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
 

เอกสารประกอบ

 


เดือน พฤศจิกายน

นพ.นพพล ชาติอุดมพันธ์

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ (พยาธิวิทยากายวิภาค)

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์