ฝ่ายการเรียนการสอน

กิจกรรมบูรณาการ ชั้นปีที่ 4 - 6
หัวข้อ  Professional Development V: Health Economics
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
IMG 8804
ดูรูปภาพเพิ่มเติม


 • โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  ประจำปีการศึกษา 2563 (NL1)
 301183 301181  301182 

 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2563
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
 •  4 63 200629 27 4 63 200629 25  4 63 200629 43
   4 63 200629 53  4 63 200629 51  4 63 200629 38
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง IC & 2P Safety 
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
 251262 191226 0001  251262 191226 0006  251262 191226 0004
  251262 191226 0005 251262 191226 0003 251262 191226 0002
     

 • นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4  present PBL เรื่องตั้งแต่ Patient safety ,Medication error ,risk , RDU , Ethics aging society ในรายวิชา นวอย 401
110475 110476  110477 
 110478  110479  110480

 

 • ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4- 6 “โยคะ - การเต้นแซมบ้า เพื่อสุขภาพ”

 Picture5  Picture6 Picture7
 Picture8  Picture9  Picture10

 

 

 • โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “Overview of patient safety and nontechnical skill for medical students” 
  สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยให้กับนักศึกษาแพทย์
  และมีความรู้ความเข้าใจ 2P Safety ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 – 17.00 น.

IMG 6484

ดูรูปภาพกิจกรรม

 


 

 

 

 


 

 

 

 

287

 

 

   ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาเลือกศุนย์แพทย์

 

 

 

 • รหัสรายละเอียดวิชาเลือก ประจำปีการศึกษา 2564
กุมารเวชศาสตร์
วิชาบังคับก่อน นวกม 511 นวกม 512 นวกม 513 นวกม 611 นวกม 612

นวกม 640 ประสบการณ์คลินิกการบริบาลสุขภาพเด็ก 2 (0 – 4)
NVPD 640 Clinical Experience in Child Health Care
ทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กอย่างเป็นองค์รวมโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม ทักษะในการตรวจและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ทักษะในการให้ภูมิคุ้มกันโรค การแนะนำทางโภชนาการ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมตามวัย การบันทึกและนำเสนอรายงานคนไข้ มีเจตคติที่ดี

นวกม 641 ประสบการณ์คลินิกทางวิกฤตบริบาลในกุมารเวชศาสตร์ 2 (0 – 4)
NVPD 641 Clinical Experience in Critical Care in Pediatrics
ทักษะในการรักษาผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต ฟื้นฟูสภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนอย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเอกสาร รายงานคนไข้ มีเจตคติที่ดี

นวกม 642 ประสบการณ์คลินิกการบริบาลทารกแรกเกิดสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 2 (0 – 4)
NVPD 642 Clinical Experience in Neonatal Care for General Practitioner
ทักษะในการปฏิบัติกับผู้ป่วยทารกแรกเกิด การวินิจฉัย การดูแลโรค หรือความผิดปกติที่พบบ่อยสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และทักษะในหัตถการพื้นฐาน

จักษุวิทยา
วิชาบังคับก่อน นวจษ 511

นวจษ 641 ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา 2 (0 – 4)
NVOP 641 Clinical Experience in Ophthalmology
ทักษะในการวินิจฉัยดูแลรักษา และปฏิบัติหัตถการที่พบบ่อยในคลินิกผู้ป่วยนอก มีเจตคติที่ดี

วิสัญญีวิทยา
วิชาบังคับก่อน นววญ 611

นววญ 640 ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา 2 (0 – 4)
NVAS 640 Clinical Experience in Anesthesiology
ทักษะในการให้ยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง (Spinal Anesthsia) และการทำให้สลบ (General Anesthesia) ให้คนไข้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง และมาผ่าตัดชนิดไม่ซับซ้อน (Simple Surgery) ทักษะในการดูแลระบบหายใจ มีเจตคติที่ดี

สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
วิชาบังคับก่อน นวสต 611 นวสต 612

นวสต 640 ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 2 (0 – 4)
NVOG 640 Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology
ทักษะในการดูแลคนไข้นอกทางสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา และวางแผนครอบครัว การทำหัตถการที่ซับซ้อน การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ – นรีเวชเวชกรรม การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษต่าง ๆ เช่น คลินิกวัยทอง, คลินิกมะเร็ง, คลินิกมีบุตรยาก, คลินิกครรภ์เสี่ยงสูง เป็นต้น การบันทึกและนำเสนอรายงาน คนไข้นอก มีเจตคติที่ดีอายุรศาสตร์
วิชาบังคับก่อน นวอย 611 นวอย 612

นวอย 640 ประสบการณ์คลินิกการบริบาลคนไข้นอกทางอายุรศาสตร์ 2 (0 – 4)
NVMD 640 Clinical Experience in Outpatient Care of Medicine
ทักษะในการวินิจฉัย โรค / ภาวะ / กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือสำคัญ ของคนไข้นอกทางอายุรกรรม การดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวม การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การบันทึกข้อมูลคนไข้ ส่งต่อคนไข้ มีเจตคติที่ดี

วิชาบังคับก่อน นวอย 511 นวอย 512

นวอย 641 ประสบการณ์คลินิกทางวิกฤตบริบาลในอายุรศาสตร์ 2 (0 – 4)
NVMD 641 Clinical Experience in Critical Care of Medicine
ทักษะในการดูแลคนไข้วิกฤติอย่างเป็นองค์รวมในหน่วยคนไข้วิกฤติ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล การบันทึกข้อมูลคนไข้ การปฏิบัติหัตถการในภาวะวิกฤติ มีเจตคติที่ดี

ศัลยศาสตร์
วิชาบังคับก่อน นวศศ 512

นวศศ 640 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง 2 (0 – 4)
NVSU 640 Clinical Experience in Plastic Surgery
ทักษะในการบริบาทคนไข้ทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือ สำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน การปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ มีเจตคติที่ดี

นวศศ 641 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ 2 (0 – 4)
NVSU 641 Clinical Experience in Urology
ทักษะในการบริบาทคนไข้ทางศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะอย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือ สำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน ทักษะในการปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ มีเจตดคติที่ดี

นวศศ 642 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 2 (0 – 4)
NVSU 642 Clinical Experience in Cardio-Thoracic Surgery
ทักษะในการบริบาลคนไข้ทางศัลยศาสตร์ ระบบหัวใจและทรวงอกอย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือ สำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน การปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ มีเจตคติที่ดี

นวศศ 643 ประสบการณ์คลินิกทางกุมารศัลยศาสตร์ 2 (0 – 4)
NVSU 643 Clinical Experience in Pediatric Surgery
ทักษะในการบริบาทคนไข้ทางกุมารศัลยศาสตร์อย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือ สำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน การปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ มีเจตคติที่ดี

นวศศ 644 ประสบการณ์คลินิกทางประสาทศัลยศาสตร์ 2 (0 – 4)
NVSU 644 Clinical Experience in Neurosurgery
ทักษะในการบริบาทคนไข้ทางประสาทศัลยศาสตร์อย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือ สำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน การปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ มีเจตคติที่ดี

นวศศ 645 ประสบการณ์คลินิกทางวิกฤตบริบาลในศัลยศาสตร์ 2 (0 – 4)
NVSU 645 Clinical Experience in Critical Care of Surgery
ทักษะในการบริบาลคนไข้วิกฤติ ทักษะในการใช้อุปกรณ์การแพทย์ในหอคนไข้หนัก ทักษะในการฟื้นชีวิตขั้นสูง มีเจตคติที่ดี

นวศศ 646 ประสบการณ์คลินิกการส่องกล้องตรวจทางศัลยศาสตร์ 2 (0 – 4)
NVSU 646 Clinical Experience in Surgical Endoscopy
ทักษะในการเตรียมคนไข้เพื่อการส่องกล้องตรวจทางศัลยศาสตร์ การวินิจฉัยโรคตามพยาธิสภาพที่พบ จากการส่องกล้องตรวจ มีเจตคติที่ดี

ออร์โธปิดิกส์
วิชาบังคับก่อน นวอธ 611

นวอธ 640 ประสบการณ์คลินิกทางออร์โธปิดิกส์ 2 (0 – 4)
NVOR 640 Clinical Experience in Orthopedics
ทักษะในการบริบาทคนไข้ทางออร์โธปิดิกส์ อย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือสำคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน มีเจตคติดที่ดี

รังสีวิทยา
วิชาบังคับก่อน นวรส 611

นวรส 640 ประสบการณ์คลินิกทางรังสีวิทยา 2 (0 – 4)
NVRD 640 Clinical Experience in Radiology
ทักษะในการตรวจและแปลผลการตรวจทางรังสี และคลื่นความถี่สูง สำหรับโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อยหรือมีความสำคัญ มีเจตคติที่ดี

โสต ศอ นาสิก
วิชาบังคับก่อน นวสน 511

นวสน 640 ประสบการณ์คลินิกการบริบาลคนไข้นอกโสต ศอ นาสิก 2 (0 – 4)
NVOT 640 Clinical Experience in Otorhinolaryngology
ทักษะในการวินิจฉัยดูแลรักษา และปฏิบัติหัตถการที่พบบ่อยในคลินิกคนไข้นอก มีเจตคติที่ดี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วิชาบังคับก่อน นวอน 611

นวอน 640 ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 (0 – 4)
NVEF 641 Clinical Experience in Emergency Medicine
ฝึกทักษะในการตรวจวินิจฉัย รักษา โรค/ภาวะฉุกเฉินในเด็ก ผู้ใหญ่ การปฏิบัติช่วยฟื้นชีวิต อุบัติเหตุและอุบัติเหตุหมู่ การจัดการผู้ป่วยคดี การส่งต่อผู้ป่วย ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน

นิติเวชศาสตร์
วิชาบังคับก่อน นวอน 612

นวอน 641 ประสบการณ์คลินิกทางนิติเวชศาสตร์ 2 (0 – 4)
NVEF 641 Clinical Experience in Forensic Medicine
ทักษะในการชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ การบันทึกรายงานตามความเป็นจริงและข้อกฎหมาย การปฏิบัติของแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม มีเจตคติที่ดี

 • รหัสรายละเอียดวิชาเลือก
        กุมารเวชศาสตร์
วิชาบังคับก่อน นวกม 511 นวกม  512 นวกม 513 นวกม 611 นวกม 612
นวกม 640 ประสบการณ์คลินิกการบริบาลสุขภาพเด็ก      2 (0 – 4)
NVPD 640 Clinical Experience in Child Health Care
       ทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กอย่างเป็นองค์รวมโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม ทักษะในการตรวจและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ทักษะในการให้ภูมิคุ้มกันโรค การแนะนำทางโภชนาการ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมตามวัย การบันทึกและนำเสนอรายงานคนไข้ มีเจตคติที่ดี
นวกม 641 ประสบการณ์คลินิกทางวิกฤตบริบาลในกุมารเวชศาสตร์     2 (0 – 4)
NVPD 641 Clinical Experience in Critical Care in Pediatrics
      ทักษะในการรักษาผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต ฟื้นฟูสภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนอย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเอกสาร รายงานคนไข้ มีเจตคติที่ดี
นวกม 642 ประสบการณ์คลินิกการบริบาลทารกแรกเกิดสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป   2 (0 – 4)
NVPD 642 Clinical Experience in Neonatal Care for General Practitioner
     ทักษะในการปฏิบัติกับผู้ป่วยทารกแรกเกิด การวินิจฉัย การดูแลโรค หรือความผิดปกติที่พบบ่อยสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และทักษะในหัตถการพื้นฐาน
 
        จักษุวิทยา
วิชาบังคับก่อน นวจษ 511
นวจษ 641 ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา       2 (0 – 4)
NVOP 641 Clinical Experience in Ophthalmology
        ทักษะในการวินิจฉัยดูแลรักษา และปฏิบัติหัตถการที่พบบ่อยในคลินิกผู้ป่วยนอก มีเจตคติที่ดี
 
        วิสัญญีวิทยา
วิชาบังคับก่อน นววญ 611
นววญ 640 ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา       2 (0 – 4)
NVAS 640 Clinical Experience in Anesthesiology
        ทักษะในการให้ยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง (Spinal Anesthsia) และการทำให้สลบ (General Anesthesia) ให้คนไข้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง และมาผ่าตัดชนิดไม่ซับซ้อน (Simple Surgery) ทักษะในการดูแลระบบหายใจ มีเจตคติที่ดี
สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
วิชาบังคับก่อน นวสต 611 นวสต 612
นวสต 640 ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา      2 (0 – 4)
NVOG 640 Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology
        ทักษะในการดูแลคนไข้นอกทางสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา และวางแผนครอบครัว การทำหัตถการที่ซับซ้อน การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ – นรีเวชเวชกรรม การปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษต่าง ๆ เช่น คลินิกวัยทอง, คลินิกมะเร็ง, คลินิกมีบุตรยาก, คลินิกครรภ์เสี่ยงสูง เป็นต้น การบันทึกและนำเสนอรายงาน คนไข้นอก มีเจตคติที่ดี
 
        อายุรศาสตร์
วิชาบังคับก่อน นวอย 611 นวอย 612
นวอย 640 ประสบการณ์คลินิกการบริบาลคนไข้นอกทางอายุรศาสตร์     2 (0 – 4)
NVMD 640 Clinical Experience in Outpatient Care of Medicine
       ทักษะในการวินิจฉัย โรค / ภาวะ / กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือสำคัญ ของคนไข้นอกทางอายุรกรรม การดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวม การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การบันทึกข้อมูลคนไข้ ส่งต่อคนไข้ มีเจตคติที่ดี
วิชาบังคับก่อน นวอย 511 นวอย 512
นวอย 641 ประสบการณ์คลินิกทางวิกฤตบริบาลในอายุรศาสตร์     2 (0 – 4)
NVMD 641 Clinical Experience in Critical Care of Medicine
       ทักษะในการดูแลคนไข้วิกฤติอย่างเป็นองค์รวมในหน่วยคนไข้วิกฤติ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล การบันทึกข้อมูลคนไข้ การปฏิบัติหัตถการในภาวะวิกฤติ มีเจตคติที่ดี
 
       ศัลยศาสตร์
วิชาบังคับก่อน นวศศ 512
นวศศ 640 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง      2 (0 – 4)
NVSU 640 Clinical Experience in Plastic Surgery
       ทักษะในการบริบาทคนไข้ทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือ สำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน การปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ มีเจตคติที่ดี
นวศศ 641 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ     2 (0 – 4)
NVSU 641 Clinical Experience in Urology
       ทักษะในการบริบาทคนไข้ทางศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะอย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือ สำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน ทักษะในการปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ มีเจตดคติที่ดี

นวศศ 642 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก     2 (0 – 4)
 NVSU 642 Clinical Experience in Cardio-Thoracic Surgery
        ทักษะในการบริบาลคนไข้ทางศัลยศาสตร์ ระบบหัวใจและทรวงอกอย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือ สำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน การปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ มีเจตคติที่ดี
นวศศ 643 ประสบการณ์คลินิกทางกุมารศัลยศาสตร์      2 (0 – 4)
NVSU 643 Clinical Experience in Pediatric Surgery
        ทักษะในการบริบาทคนไข้ทางกุมารศัลยศาสตร์อย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือ สำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน การปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ มีเจตคติที่ดี
นวศศ 644 ประสบการณ์คลินิกทางประสาทศัลยศาสตร์      2 (0 – 4)
NVSU 644 Clinical Experience in Neurosurgery
        ทักษะในการบริบาทคนไข้ทางประสาทศัลยศาสตร์อย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือ สำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน การปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ มีเจตคติที่ดี
นวศศ 645 ประสบการณ์คลินิกทางวิกฤตบริบาลในศัลยศาสตร์     2 (0 – 4)
NVSU 645 Clinical Experience in Critical Care of Surgery
       ทักษะในการบริบาลคนไข้วิกฤติ ทักษะในการใช้อุปกรณ์การแพทย์ในหอคนไข้หนัก ทักษะในการฟื้นชีวิตขั้นสูง มีเจตคติที่ดี
นวศศ 646 ประสบการณ์คลินิกการส่องกล้องตรวจทางศัลยศาสตร์     2 (0 – 4)
NVSU 646 Clinical Experience in Surgical Endoscopy
       ทักษะในการเตรียมคนไข้เพื่อการส่องกล้องตรวจทางศัลยศาสตร์ การวินิจฉัยโรคตามพยาธิสภาพที่พบ จากการส่องกล้องตรวจ มีเจตคติที่ดี
ออร์โธปิดิกส์
วิชาบังคับก่อน นวอธ 611
นวอธ 640 ประสบการณ์คลินิกทางออร์โธปิดิกส์       2 (0 – 4)
NVOR 640 Clinical Experience in Orthopedics
       ทักษะในการบริบาทคนไข้ทางออร์โธปิดิกส์ อย่างเป็นองค์รวมในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือสำคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและชุมชน มีเจตคติดที่ดี
 
       รังสีวิทยา
วิชาบังคับก่อน นวรส 611
นวรส 640 ประสบการณ์คลินิกทางรังสีวิทยา       2 (0 – 4)
NVRD 640 Clinical Experience in Radiology
        ทักษะในการตรวจและแปลผลการตรวจทางรังสี และคลื่นความถี่สูง สำหรับโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อยหรือมีความสำคัญ มีเจตคติที่ดี
โสต ศอ นาสิก
วิชาบังคับก่อน นวสน 511
นวสน 640 ประสบการณ์คลินิกการบริบาลคนไข้นอกโสต ศอ นาสิก     2 (0 – 4)
NVOT 640 Clinical Experience in Otorhinolaryngology
        ทักษะในการวินิจฉัยดูแลรักษา และปฏิบัติหัตถการที่พบบ่อยในคลินิกคนไข้นอก มีเจตคติที่ดี

        เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วิชาบังคับก่อน นวอน 611
นวอน 640 ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน      2 (0 – 4)
NVEF 641 Clinical Experience in Emergency Medicine
       ฝึกทักษะในการตรวจวินิจฉัย รักษา โรค/ภาวะฉุกเฉินในเด็ก ผู้ใหญ่ การปฏิบัติช่วยฟื้นชีวิต อุบัติเหตุและอุบัติเหตุหมู่ การจัดการผู้ป่วยคดี การส่งต่อผู้ป่วย ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน
 
        นิติเวชศาสตร์
วิชาบังคับก่อน นวอน  612
นวอน 641 ประสบการณ์คลินิกทางนิติเวชศาสตร์       2 (0 – 4)
NVEF 641 Clinical Experience in Forensic Medicine
        ทักษะในการชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ การบันทึกรายงานตามความเป็นจริงและข้อกฎหมาย การปฏิบัติของแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม มีเจตคติที่ดี

 ประกาศ

แนวทางป้องกันโรคติดต่อของนักศึกษาทุกระดับที่จะเข้ามาฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม Elective

 

 

หมวดหมู่รอง

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์