ระบบสารบรรณ

 


 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
  เพิ่มพูนทักษะแพทยศาสตรศึกษา Exploratory Course In Medical Education Rookie Teacher ในวันที่ 16- 17 กรกฎาคม 2563
  ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  บรรยายโดย ด๊อกเตอร์ นายแพทย์ ดนัย วังสตุรคะ ผู้ช่วยคณะบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์แพทย์ใหม่ และอาจารย์แพทย์ ที่ยังไม่ได้รับการอบรม ด้านแพทยศาสตรศึกษา นักวิชาการศึกษา
  และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้ทบทวนเทคนิคและวิธีการสอน ให้เหมาะสมกับบริบท ของหลักสูตร สร้างความเข้าใจ
  และเจตคติที่ดีของงานด้านแพทยศาสตรศึกษา กับงานบริการผู้ป่วย และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การประเมินผล
  ในรูปแบบต่างๆ ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME)

 IMG 6190

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


 • กิจกรรมอบรม ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Webex และ Classroom ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2563 ถึง 24 เมษายน 2563
  เจ้าหน้าที่และ อาจารย์แพทย์

covid 19 อพเดท 200427 0019

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม

 


 • Ethics : Medical laws : กฎหมายที่แพทย์ควรรู้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 27112562 191129 0002

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม


 • โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory course in Medical Education Rookie teacher ปี2562

day2052020รปตอนทาย ๑๙๑๑๐๕ 0064

ดาวห์โหลดรูปภาพ

 


 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MedEd for Junior Staff ปี 2561 ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยากร  :  ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

med ed61

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 


 •  โครงการเสริมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์แพทย์สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนการสอนที่ดีกว่า ปี 2561

TL20Check20in202018 ๑๘๐๗๓๑ 0021

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์